REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez VAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-233), ul. FRANCISZKAŃSKA, nr 3, lok. 35, zarejestrowaną w KRS pod nr 0001006065, NIP: 5252934035, za pośrednictwem sklepu internetowego www.vagar.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez VAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 3. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w sklepie.
 5. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadząca działalności gospodarczej. Konsumentem jest również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku, gdy dokonuje zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Produkt lub Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym
 8. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vagar.pl za pośrednictwem, którego Klient może zapoznać się z ofertą oraz składać zamówienia
 9. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. Sprzedawca - VAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-233), ul. FRANCISZKAŃSKA, nr 3, lok. 35, zarejestrowaną w KRS pod nr 0001006065, NIP: 5252934035 email: vagar@vagar.pl

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, zdjęć, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§ 3. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§ 4. Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

6. Zamówienie złożone w sklepie internetowym powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, sposób dostawy, nazwę produktu, ilość sztuk, cenę produktu, formę płatności, NIP (w przypadku podmiotów gospodarczych). W przypadku podmiotów gospodarczych również nazwę firmy oraz dane adresowe.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

 

§ 5. Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 1. karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy po otrzymaniu z systemu przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
 3. Przy odbiorze towaru gotówką przewoźnikowi, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. VAGAR SP. Z O.O. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez VAGAR SP. Z O. O. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 2. Jeśli wybrano sposob płatności – przelewem bankowym lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić
  cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem bankowym lub kartą kredytową płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe VAGAR SP. Z O.O., które zostanie podane w potwierdzeniu zamówienia. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia wraz z dopiskiem „zakup internetowy”.

 

§ 6. Dostawa

1. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, wagi oraz wymiarów zakupionego Towaru i ustalany jest zgodnie z regulaminem i cenami przewoźnika, który będzie realizował dostawę.

2. Wszystkie towary zamówione w sklepie internetowym www.vagar.pl dostarczany jest za pośrednictwem
jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych.

Z reguły może to być DPD lub InPost oraz inni przewoźnicy, w zależności od gabarytów i rodzaju towaru.

3. Na całkowity czas otrzymania przesyłki mają wpływ:

a) czas realizacji zamówienia

b) czas dostawy, zależny od przewoźnika, rodzaju towaru i sposobu dostarczenia.

3. Sklep www.vagar.pl nie odpowiada za spóźnienia spowodowane przez kuriera-spedytora.

4. Realizujemy zamówienia na podstawie aktualnej dostępności magazynowej oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie do wysyłki.

5. Produkty, które znajdują się w ciągłej sprzedaży Sklep www.vagar.pl stara się wysyłać w dniu złożenia zamówienia (jeżeli zamówienie zostało złożone do godziny 12.00) lub w dniu następnym.

Wagi platformowe marki VAGAR produkowane są w terminie nie krótszym niż 1-2 dni robocze od momentu otrzymania zaliczki na towar i mogą być wysłane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych.

 1. Przy płatności przez przelew bankowy (przedpłata) zamówienie realizowane jest po otrzymaniu z banku VAGAR SP. Z O.O. potwierdzenia o wpływie pieniędzy od Klienta.
 2. W sytuacji braku zamówionego towaru Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o najszybszym przewidywalnym terminie realizacji złożonego zamówienia.
 3. W przypadku gdy wystąpi brak tylko części towarów z zamówienia to na życzenie Klienta Sklep wysyła aktualnie dostępny towar lub realizuje całe zamówienie w późniejszym terminie.
 4. Faktury wystawiane są w dniu przygotowania towaru do wysyłki zgodnie z procedurą przyjęcia zlecenia do wykonania.
 5. W przypadku gdy przesyłka nie dotrze do kupującego, pomimo naszego przyjęcia zamówienia do realizacji i po
  wysłaniu przez nas potwierdzenia e-mail z zawiadomieniem o wysyłce, Klient zobowiązany jest do
  kontaktu ze Sklepem.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

§ 7. Fakturowanie sprzedaży

 1. Fakturowanie sprzedaży odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wystawiona zostanie faktura VAT sprzedaży. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz osoby fizycznej zostanie wystawiona faktura VAT imienna. Faktura jest wysyłana elektronicznie na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia, dołączana do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Klienta Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Klienta jest przedpłata lub zapłata przy odbiorze, przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku, jeśli w ramach zamówienia wymagane są dodatkowe uzgodnienia techniczno-handlowe (rysunki, umowa, wytyczne montażowe itp.), termin realizacji zamówienia biegnie od daty dokonania ostatecznych ustaleń.
 3. Datą zapłaty jest data wpływu należności wynikających z faktury na konto bankowe Sprzedawcy.
 4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili spłaty należności przez Klienta, bez ponoszenia z tego tytułu ujemnych konsekwencji.
 5. Dostarczony przedmiot zamówienia pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich należności wynikających z zamówienia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 k.c.)
 6. Klient ma prawo do dalszej odsprzedaży lub zadysponowania przedmiotem zamówienia dopiero wówczas, gdy stanie się jego właścicielem zgodnie z art. 589 k.c.
 7. W przypadku braku płatności w terminie, Klient zobowiązuje się do wydania przedmiotu zamówienia Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy. Po odbiorze Sprzedawca ma prawo żądać odpowiedniego odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie przedmiotu oraz poniesione koszty związane z odbiorem (dotyczy Przedsiębiorców).

 

§ 8. Gwarancja

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. Okres gwarancji na towar sprzedawany przez Sprzedawcę wskazany jest na stronie internetowej obok informacji o towarze.
 3. Gwarancja rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Towaru i obejmuje wyłącznie uszkodzenia spowodowane wadami fabrycznymi tkwiącymi w sprzedanym Towarze. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił pisemnie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady o tym fakcie Sprzedawcę. Wybór sposobu usunięcia wady w ramach gwarancji należy do Sprzedawcy/Gwaranta.
 4. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 5. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
 6. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.
 7. Gwarancją nie są objęte również baterii, akumulatorów, w które wyposażone są produkty Sprzedawcy, części normalnie zużywające się w trakcie eksploatacji, wady powstałe w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w towarach lub w wyniku naprawy, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz będących następstwem eksploatacji niezgodnej z zapisami instrukcji eksploatacji dostarczonych towarów.
 8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy towarów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn:
 1. przekroczenia parametrów technicznych,
 2. stosowania niewłaściwych mediów,
 3. niewłaściwej eksploatacji i konserwacji,
 4. ingerencji w pliki źródłowe sterowników
 1. W przypadku, gdy z przedmiotem zamówienia Sprzedawca dostarczył kartę gwarancyjną, stanowi ona uzupełnienie niniejszych warunków ogólnych gwarancji.
 2. Złożone reklamacje nie zwalniają Klienta z terminowej zapłaty wymaganej należności.
 3. Jeśli Klientowi, w tym również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku, gdy dokonuje zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do towarów nabywanych lub zamawianych w ramach umowy leasingu lub umowy pożyczki.
 4. Konsument, w przypadku gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z poniższych działań:
  1. w pierwszej kolejności naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy,
  2. obniżenia cen,
  3. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Wybór pomiędzy wymianą a naprawą należy do Konsumenta. Jeżeli jednak spełnienie żądania Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, to może on
 1. wymienić towar – zamiast go naprawić,
 2. naprawić towar – zamiast go wymienić,
 1. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 2. Koszty poniesione przez Konsumenta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacje (w tym z tytułu niezgodności towaru z umową) należy złożyć pisemnie lub na innym trwałym nośniku poprzez przesłanie do Sprzedawcy opisu wady wraz ze wskazaniem żądania, preferowaną formą złożenia reklamacji jest przesłanie jej na adres e-mail:

 

 

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: VAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (00-233), ul. FRANCISZKAŃSKA, nr 3, lok. 35 lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: info@vagar.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: (Formularz odstąpienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 7. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę pełniącego prawa Konsumenta o kosztach zwrotu towaru dodatkowo na jego żądanie.
 8. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 10. Zwrot/ wymiana towaru

 1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
 1. towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania
 2. towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony
 3. towar nie był montowany (złożony i potem zdemontowany)
 4. towar posiada oryginalne opakowanie (jeśli takowe posiadał)
 5. towar posiada oryginalną dokumentację (instrukcje, deklaracje zgodności, świadectwo jakości, dokument gwarancyjny itd.)
 6. towar nie jest oznaczony w katalogu literą U-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie, nie jest ofertą zindywidualizowaną.
 1. W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Klient.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Konsument powinien niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy na następujący adres: VAGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Siewnа 15, Łódź, 90-000 Poland, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 4. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem były towary dostarczone wg dedykowanej specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 11. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. konsultacje on-line (Formularz kontaktowy),
  2. Prowadzenie Konta Klienta.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres info@vagar.pl lub za pośrednictwem Konta Klienta, na zasadach opisanych na Stronie Internetowej Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

 

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych określone są na stronie w Umowie z Użytkownikiem.

 

§ 13. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

  1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory między stronami, za wyjątkiem sporów z Konsumentem, mogące wyniknąć z Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, rozstrzygać będzie Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy lub skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd wg właściwości ogólnej lub przemiennej. Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia sporów i dochodzenia roszczeń.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień zamówienia, jeżeli wynikły one wskutek działania sił wyższych, a w szczególności wojny, pożaru, powodzi, wypadku, strajku, epidemii i pandemii, zakłóceń w komunikacji lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapoznanie się z niefortunnymi postanowieniami Regulaminu nie pociąga za sobą uznania niefortunnej całości Regulaminu. W przypadku naruszeń, o ile nie zostały one uregulowane w Regulaminie, obowiązują przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.